Polityka prywatności

Kim jesteśmy ?

Witamy na naszej stronie internetowej MODILAC.

Ta sekcja pozwala dowiedzieć się więcej o pochodzeniu i wykorzystaniu informacji nawigacyjnych przetwarzanych podczas odwiedzania naszej witryny oraz o przysługujących Ci prawach.

Niniejsza Polityka jest zatem ważna dla Państwa, którzy chcą mieć pozytywne i pewne doświadczenia z naszymi usługami oraz dla nas, którzy chcą precyzyjnie i wyczerpująco odpowiedzieć na Państwa pytania dotyczące konsultacji z naszą witryną oraz uwzględnić Państwa życzenia.

W zależności od usług, które subskrybujesz, możesz zostać poproszony o podanie danych osobowych, niektórych obowiązkowych, a innych opcjonalnych. Każdy z formularzy w tej Witrynie określa, czy dane są obowiązkowe, czy opcjonalne. Zebrane informacje są przetwarzane komputerowo dla potrzeb i celów wskazanych w formularzach.

Zebrane informacje są przeznaczone do użytku firmy Sodilac, grupy, do której należy, oraz jej partnerów.

1.1 Administrator danych

Poniższe informacje są przekazywane, abyś mógł zapoznać się ze zobowiązaniami dotyczącymi ochrony danych osobowych www.modilac.pl, opublikowanymi przez firmę SODILAC SAS, której siedziba znajduje się pod adresem 68 rue de Villiers w Levallois-Perret 92300 , która pełni rolę administratora przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszym dokumencie, zwana dalej „Administratorem” lub „my”.

1.2 Nasza osoba odpowiedzialna za politykę ochrony danych

Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za politykę IT i wolności, z którą możesz się skontaktować pocztą elektroniczną na adres: donneespersonnelles@modilac.com, lub pocztą na adres: Sodilac, 68 rue de Villiers 92300 Levallois-Perret. Moje dane personalne.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod następującym adresem: dpo@savencia.com.

 

 

2. Dane osobowe, które przetwarzamy

W ramach przetwarzania danych osobowych Administrator zbiera i przetwarza następujące dane:

- tytuł, nazwisko, imię, telefon, e-mail, adres, kod pocztowy, miasto, kraj, przewidywana data porodu lub data urodzenia dziecka.

 

 

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania przez nas danych

3.1 Cele naszego przetwarzania

Przetwarzanie, które realizujemy, ma na celu zapewnienie następujących celów:

- ustalania statystyk i wielkości odwiedzin i wykorzystania różnych elementów składających się na naszą stronę (odwiedzane sekcje i treści, trasy), co pozwala nam poprawić zainteresowanie i ergonomię naszych usług;

- dostosować prezentację naszej witryny do preferencji wyświetlania Twojego sprzętu (używany język, rozdzielczość wyświetlania, używany system operacyjny itp.) podczas Twoich wizyt na naszej stronie, w zależności od sprzętu wyświetlającego i oprogramowania lub odczytów, które zawiera Twój komputer/telefon;

- zapamiętać informacje dotyczące formularza, który wypełniłeś na naszej stronie;

- wdrożyć środki bezpieczeństwa;

Przestrzenie reklamowe w naszej witrynie mogą być wykorzystywane przez strony trzecie (np. zewnętrzne agencje reklamowe) oraz, w stosownych przypadkach, zawierać pliki cookie wydane przez jedną z nich. W stosownych przypadkach pliki cookie wysyłane przez te strony trzecie pozwalają im, w okresie ważności tych plików cookie:

- policzyć całkowitą liczbę reklam wyświetlanych przez nich na naszych powierzchniach reklamowych, zidentyfikować te reklamy, ich odpowiednią liczbę wyświetleń, liczbę użytkowników, którzy kliknęli na każdą reklamę oraz, w stosownych przypadkach, kolejne działania wykonane przez tych użytkowników na strony, do których prowadzą te reklamy, w celu obliczenia kwot należnych uczestnikom łańcucha dystrybucji reklam (reklamodawca, agencja komunikacyjna, agencja reklamowa, witryna / medium rozpowszechniania) oraz w celu sporządzenia statystyk;

- w celu dostosowania obsługiwanych przez nie powierzchni reklamowych do preferencji wyświetlania Twojego terminala (używany język, rozdzielczość wyświetlania, używany system operacyjny itp.), w zależności od sprzętu i oprogramowania do przeglądania lub czytania, które zawiera Twój terminal;

- w celu dostosowania treści reklamowych wyświetlanych na Twoim terminalu za pośrednictwem naszych przestrzeni reklamowych do nawigacji Twojego terminala na naszej stronie;

- w celu dostosowania treści reklamowych wyświetlanych na Twoim terminalu za pośrednictwem naszych przestrzeni reklamowych zgodnie z poprzednim lub kolejnym przeglądaniem Twojego terminala na stronach osób trzecich, w ramach których dana agencja również umieszcza pliki cookie, pod warunkiem, że te pliki cookie zostały zapisane na Twoim terminalu zgodnie z wybory, jakich dokonałeś w odniesieniu do tego zarządzania;

- dostosowywać treści reklamowe wyświetlane na Twoim terminalu za pośrednictwem naszych przestrzeni reklamowych zgodnie z danymi o lokalizacji (długość i szerokość geograficzna) przesyłanymi przez Twój terminal za Twoją uprzednią zgodą;

- w celu dostosowania treści reklamowych wyświetlanych na Twoim terminalu w naszych przestrzeniach reklamowych zgodnie z danymi osobowymi, które mogłeś przekazać tej agencji reklamowej.
 

 

3.2 Podstawy prawne naszego przetwarzania

Przetwarzamy dane tylko wtedy, gdy spełniony jest przynajmniej jeden z poniższych warunków:

- uzyskano Twoją zgodę na operacje przetwarzania;

- istnieje nasz prawnie uzasadniony interes lub interes strony trzeciej, który uzasadnia wdrożenie przez nas przetwarzania danych osobowych;

- wykonanie wiążącej nas umowy wymaga wdrożenia przez nas przetwarzania danych osobowych;

- ciążą na nas obowiązki prawne i regulacyjne, które wymagają realizacji przetwarzania danych osobowych.

 

3.3. Realizowane uzasadnione interesy

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora mogą polegać w szczególności na zapewnieniu ciągłości jego działania, poprawie doświadczeń konsumentów, budowaniu lojalności konsumentów, zrozumieniu oczekiwań konsumentów.

 

 

4. Odbiorcy Twoich danych

Dane osobowe, które zbieramy, a także te, które są zbierane później, są przeznaczone dla nas jako administratora danych.

Zapewniamy, że dostęp do tych danych mają tylko osoby upoważnione. Nasi podwykonawcy / usługodawcy mogą być odbiorcami tych danych w celu wykonania powierzonych im usług.

Twoje dane osobowe mogą podlegać uzgadnianiu, gromadzeniu lub udostępnianiu pomiędzy wszystkimi podmiotami dominującymi, współpracownikamii i podmiotami zależnymi Administratora.

Mogą być one przekazywane tym podmiotom w celach, o których mowa w niniejszej informacji. Operacje te wykonywane są w oparciu o instrumenty, które są zgodne z obowiązującymi przepisami i są w stanie zapewnić ochronę i poszanowanie Twoich praw.

 

 

5. Przekazywanie Twoich danych

W ramach oferowanych usług przekazujemy Twoje dane osobowe do odbiorców znajdujących się w następujących krajach:

- Francja: SODILAC Consumer Service;

- Stany Zjednoczone: Mailchimp.

Każdy z tych transferów podlega instrumentom prawnym zgodnie z obowiązującymi ramami prawnymi.

Transfery dokonywane do innych krajów są regulowane odpowiednimi środkami gwarancyjnymi, takimi jak podpisanie standardowych klauzul umownych zaproponowanych przez Komisję Europejską.
 

5.1 Mailchimp

W ramach subskrypcji newslettera Laboratoire Modilac Twoje dane są przekazywane do naszego usługodawcy Mailchimp. Serwery i biura Mailchimp znajdują się w Stanach Zjednoczonych, więc Twoje informacje mogą być przesyłane, przechowywane lub przetwarzane w Stanach Zjednoczonych. Mailchimp podejmuje wiele działań, aby chronić Twoją prywatność, w tym oferuje każdemu umowę na przetwarzanie danych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH

Mailchimp uczestniczy i poświadczył zgodność z ramami prywatności UE-USA oraz ramami ochrony prywatności Szwajcaria-USA. Mailchimp zobowiązuje się do podporządkowania wszystkich danych osobowych otrzymanych odpowiednio od krajów członkowskich Unii Europejskiej (UE) i Szwajcarii, zgodnie z każdymi ramami prywatności, obowiązującym zasadom każdego z nich. Aby dowiedzieć się więcej o zasadach ochrony prywatności i zapoznać się z certyfikatem, odwiedź witrynę internetową Tarczy Prywatności Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych tutaj.

Lista uczestników Ekranu prywatności jest prowadzona przez Departament Handlu i jest dostępna tutaj.

Mailchimp jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych, które otrzymuje, w ramach wszystkich ram ochrony prywatności, a także za późniejsze przekazanie ich stronie trzeciej działającej w ich imieniu jako agent. Mailchimp przestrzega zasad Tarczy Prywatności w przypadku wszystkich dalszych transferów danych osobowych z UE i Szwajcarii, w tym przepisów dotyczących odpowiedzialności za dalsze przekazywanie danych.

W odniesieniu do danych osobowych otrzymanych lub przekazanych zgodnie z zasadami ochrony prywatności Mailchimp podlega regulacyjnym uprawnieniom wykonawczym Federalnej Komisji Handlu Stanów Zjednoczonych. W niektórych sytuacjach Mailchimp może być zobowiązany do ujawnienia danych osobowych w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania władz publicznych, w tym ze względów bezpieczeństwa narodowego lub organów ścigania.
 

5.2 Zadowolenie klienta

Aby zawsze lepiej spełniać oczekiwania naszych profesjonalnych klientów opieki zdrowotnej, Sodilac planuje wysyłać kwestionariusze satysfakcji lub informacje za pośrednictwem platformy Mailshimp. Pracownik służby zdrowia zawsze będzie mógł zrezygnować z subskrypcji, korzystając z łącza, które można znaleźć w wiadomości e-mail.

 

6. Okresy, przez które przechowujemy Twoje dane

Okresy przechowywania Twoich danych osobowych są proporcjonalne do celów, dla których zostały zebrane. W związku z tym organizujemy naszą politykę przechowywania danych w następujący sposób:

 

CEL PRZETWARZANIA CZAS OCHRONY
przeglądanie 3 lata od ostatniego kontaktu z Państwem lub, w stosownych przypadkach, od zakończenia stosunku handlowego plus czas trwania wymogów prawnych.
klient W ramach zawartych umów dane są przechowywane przez czas trwania stosunku handlowego plus czas trwania wymogów prawnych.
cookie 13 miesięcy od ich zainstalowania na Twoim urządzeniu.
Umowa na kwotę większą niż 120 euro do celów księgowych. 10 lat od zawarcia umowy.
W przypadku korzystania z praw dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, danych dotyczących dokumentów tożsamości oraz informacji umożliwiających uwzględnienie tych praw. 1 rok od otrzymania wniosku.
W przypadku skorzystania z prawa do sprzeciwu - dane dotyczące dokumentów tożsamości oraz informacje umożliwiające uwzględnienie prawa do sprzeciwu. 6 lat od otrzymania wniosku.

 

 

7. Twoje prawa

7.1 Jak skorzystać ze swoich praw

Ze swoich praw możesz skorzystać pod adresem e-mail: donneespersonnelles@modilac.com
Lub pocztą na następujący adres: Do wiadomości IOD, Sodilac, 68 rue de Villiers 92300 Levallois-Perret.

W tym celu należy wyraźnie wskazać swoje nazwisko (nazwiska) i imię (imiona), adres, na który ma zostać wysłana odpowiedź oraz dołączyć dowód tożsamości.

Zasadniczo możesz skorzystać ze wszystkich swoich praw bezpłatnie. Jednak jeśli chodzi o prawo dostępu, możesz zostać poproszony o uiszczenie rozsądnej opłaty w oparciu o koszty administracyjne za każdą kopię żądanych danych.

Jeśli chodzi o prawo do informacji, administrator danych nie będzie miał obowiązku działania na jego podstawie, jeśli masz już informacje, o które prosisz.

Administrator Danych poinformuje Cię, jeśli nie będzie mógł odpowiedzieć na Twoje żądania.

Prawa te nie są bezwzględne i podlegają różnym warunkom:
- obowiązujące francuskie przepisy dotyczące ochrony danych lub prywatności;
- prawa i przepisy mające zastosowanie do Ciebie.

Administrator Danych pragnie poinformować, że brak informacji lub modyfikacja Twoich danych może mieć konsekwencje w przetwarzaniu niektórych żądań w ramach realizacji stosunków umownych oraz że Twoje żądanie w ramach realizacji Twoich praw będą przechowywane do celów monitorowania przez 6 lat w zakresie wykonywania prawa do sprzeciwu i 1 rok w przypadku wykonywania innych praw.

Wszystkie prawa, które posiadasz, są szczegółowo opisane poniżej.

7.2 Twoje prawo do informacji

Przyjmujesz do wiadomości, że ta informacja informuje Cię o celach, ramach prawnych, interesach, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym udostępniane są Twoje dane osobowe, oraz o możliwości przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Oprócz tych informacji oraz w celu zagwarantowania rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych oświadczasz, że otrzymałeś dodatkowe informacje dotyczące:

- okresu przechowywania Twoich danych osobowych;

- istnienia praw, które są uznawane na Twoją korzyść i sposobów ich wykonywania.

Jeśli zdecydujemy się przetwarzać dane w celach innych niż wskazane, wszystkie informacje dotyczące tych nowych celów zostaną Państwu przekazane.

7.3 Prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, z czego możesz skorzystać:
pocztą elektroniczną na adres: donneespersonnelles@modilac.com
lub pocztą na następujący adres: Do wiadomości IOD, Sodilac, 68 rue de Villiers 92300 Levallois-Perret.

Korzystając z tego prawa, potwierdzasz, że Twoje dane osobowe są lub nie są przetwarzane, a gdy to się dzieje, masz dostęp do swoich danych i informacji dotyczących:

- celu przetwarzania;

- kategorii odnośnych danych osobowych;

- odbiorcy lub kategorii odbiorców, a także organizacji międzynarodowych, którym dane osobowe zostały lub zostaną przekazane, w szczególności odbiorcy mający siedzibę w państwach trzecich;

- w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych lub, gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;

- istnienia prawa do żądania od Administratora danych sprostowania lub usunięcia Twoich danych osobowych, prawa żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania;

- prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

- informacji dotyczących źródła danych, jeżeli nie są one zbierane bezpośrednio od osób, których dane dotyczą;

- istnienia zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, a w tym drugim przypadku użytecznych informacji dotyczących logiki leżącej u podstaw, a także znaczenia i oczekiwanych konsekwencji tego przetwarzania dla osób, których dane dotyczą.

Możesz poprosić nas, aby Twoje dane osobowe, w zależności od przypadku, zostały poprawione lub uzupełnione, jeśli są niedokładne, niekompletne, niejednoznaczne lub nieaktualne.
 

7.4 Prawo do usunięcia danych

Możesz poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych, gdy zachodzi jeden z poniższych powodów:

- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

- cofniesz wcześniej wyrażoną zgodę;

- wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania;

- przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa;

- Pani / Pana dane osobowe zostały zebrane w ramach oferty usług społeczeństwa informacyjnego skierowanej do dzieci poniżej 16 roku życia.

Skorzystanie z tego prawa nie będzie jednak możliwe, gdy zatrzymanie Twoich danych osobowych będzie niezbędne na podstawie przepisów ustawowych lub wykonawczych, w szczególności np. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

7.5 Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Możesz zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

7.6 Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
W przypadku komunikacji bezpośredniej z tego prawa można skorzystać w dowolny sposób, w tym w szczególności poprzez kliknięcie linków do rezygnacji z subskrypcji na dole przesłanych wiadomości.

7.7 Prawo do przenoszenia danych

Od 25 maja 2018 roku masz prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.
Dane, na których można skorzystać z tego prawa to:

- tylko Twoje dane osobowe, co nie obejmuje zanonimizowanych danych osobowych lub danych, które Cię nie dotyczą;

- deklaratywne dane osobowe oraz wymienione powyżej dane eksploatacyjne;

- dane osobowe nienaruszające praw i wolności osób trzecich, np. chronione tajemnicą handlową.

Prawo to jest ograniczone do przetwarzania na podstawie zgody lub umowy, a także danych osobowych, które osobiście wygenerowałeś.

Prawo to nie obejmuje danych pochodnych ani danych wywnioskowanych, czyli danych osobowych stworzonych przez Administratora.
 

7.8 Prawo do wycofania zgody

W przypadku, gdy przetwarzanie danych, które realizujemy, opiera się na Twojej zgodzie, możesz ją w każdej chwili wycofać. Przestaniemy wówczas przetwarzać Twoje dane osobowe bez kwestionowania wcześniejszych operacji, na które wyraziłeś zgodę.

7.9 Prawo do złożenia odwołania

Masz prawo złożyć skargę do CNIL na terytorium Francji, bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

7.10 Prawo do definiowania dyrektyw dotyczących osoby zmarłej

Zgodnie z art. 63 ustawy nr 2016-1321 z dnia 7 października 2016 r. o Republice Cyfrowej masz możliwość określenia dyrektyw dotyczących przechowywania, usuwania i przekazywania Twoich danych osobowych po Twojej śmierci oraz od zaufanej strony trzeciej, poświadczone i odpowiedzialne za zapewnienie poszanowania życzeń zmarłego, zgodnie z wymogami obowiązujących ram prawnych.