Nota prawna

Przeglądając stronę pp-www.modilac.pl, zwaną dalej „Witryną”, potwierdzasz, że jako użytkownik, zwany dalej „Tobą” lub „Użytkownikiem Internetu”, znasz warunki użytkowania pojawiające się poniżej, a także szczegółowe warunki dotyczące niektórych usług witryny i akceptujesz te warunki.

 

1. Informacje prawne

Wydawcą witryny jest Sodilac SAS, zwany dalej „Wydawcą”, z kapitałem zakładowym w wysokości 33 601 408 euro, zarejestrowany w Rejestrze Handlowym i Spółek Nanterre pod numerem 689 801 470, którego numer wewnątrzwspólnotowego podatku VAT wynosi FR20 689 801 470.

Siedziba znajduje się pod adresem 68 rue de Villiers - 92300 Levallois Perret - FRANCJA,
tel: +33 (0) 1 72 89 00 00. 

Email: donnéespersonnelles@modilac.com 
Dyrektor: Joris BERNARD

 

2. Hosting witryny

Witryna jest obsługiwana przez LinkByNet, uproszczoną spółkę akcyjną z kapitałem 422 732,14 EUR, z siedzibą w 5-9 Rue, de l'Industrie - 93200 Saint-Denis, zarejestrowaną w RCS
Bobigny: pod numerem 430 359 927. Telefon: +33 (0) 1 48 13 00 00
Witryna internetowa: http://www.www.linkbynet.com
Kontakt: dataprotection@www.linkbynet.com

 

3. Prawa autorskie do zdjęć

Zdjęcia użyte w Serwisie są chronione prawem autorskim. Ze względu na wygodę i przestrzeń nie informujemy o autorach. Aby uzyskać więcej informacji na temat autora zdjęć, możesz skontaktować się z nami za pomocą formularza kontaktowego w Serwisie.

 

4. Prawa własności intelektualnej

Witryna i cała jej zawartość (w szczególności znaki towarowe, logo, wszelkie elementy graficzne, tekstowe i informatyczne witryny, w tym w szczególności struktury drzewiaste, formatowanie, artykuły, prezentacje, ilustracje, zdjęcia i / lub inne dokumenty) są chronione francuskimi i międzynarodowymi przepisami dotyczącymi praw autorskich i własności intelektualnej.
Wszystkie wymienione marki, w szczególności Laboratoire Modilac, są zarejestrowanymi znakami towarowymi.
Wszelkie prawa zastrzeżone copyright © - (od 2018 / SODILAC)
W żadnym wypadku przeglądanie Witryny lub pojawiające się w niej powiadomienia nie mogą być interpretowane jako udzielenie licencji użytkownikowi lub jakiegokolwiek prawa do korzystania z tych elementów.

W związku z tym ich przedstawianie, powielanie, nakładanie i kopiowanie, częściowe lub całkowite, są zabronione (art. L. 122-4 francuskiego kodeksu własności intelektualnej). Każdy, kto to uczyni bez możliwości uzasadnienia uprzedniej i wyraźnej zgody posiadacza tych praw, podlega sankcjom związanym z podrabianiem (art. L. 335-2 i następne francuskiego kodeksu własności intelektualnej). Laboratoire Modilac może skorzystać ze swoich praw, w szczególności praw własności intelektualnej, do wszczęcia postępowania, w szczególności postępowania karnego.

Laboratoire Modilac zastrzega sobie prawo do ulepszania lub modyfikowania informacji, produktów, programów lub warunków użytkowania opisanych w witrynie w dowolnym czasie, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu. Obowiązujące warunki i powiadomienia będą obowiązywały w dniu połączenia się z Witryną.

 

5. Cel serwisu

Informacje podane są wyłącznie w celach informacyjnych, a Sodilac SAS nie gwarantuje ich aktualności ani kompletności.
Ta strona nie ma na celu w żaden sposób udzielania porad w sprawach zdrowia lub farmacji, korzystania z produktów lub usług Sodilac SAS ani konsultacji w tych obszarach. Wszelkich informacji w tym zakresie należy zasięgnąć u lekarza lub farmaceuty.
Ze względu na niewymaganie opinii lekarskiej, Sodilac SAS nie może być pociągnięty do jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku domniemanych lub udowodnionych szkód wynikających, bezpośrednio lub pośrednio, z konsultacji lub wykorzystania tych informacji przez osoby trzecie.

 

6. Avis ou opinion d'expert

Ze względu na niewymaganie opinii lekarskiej, Sodilac SAS nie może być pociągnięty do jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku domniemanych lub udowodnionych szkód wynikających, bezpośrednio lub pośrednio, z konsultacji lub wykorzystania tych informacji.
Podanie przez użytkownika nieprawdziwych informacji stanowi błąd powodujący jego odpowiedzialność zarówno wobec Sodilac SAS, jak i wobec osób trzecich.
Jeśli chodzi o opinie ekspertów, wyłączną odpowiedzialność ponoszą specjaliści, którzy je formułują, a nie Sodilac SAS. Jeśli takie informacje okażą się niedokładne lub niekompletne lub w jakikolwiek sposób naruszają prawa użytkowników lub osób trzecich, Sodilac SAS nie może być pociągnięty do jakiejkolwiek odpowiedzialności.

 

7. Ograniczenie odpowiedzialności

Laboratoire Modilac przypomina internautom o cechach i ograniczeniach sieci internetowej. Laboratoire Modilac nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z dostępu do Witryny lub, przeciwnie, z braku dostępu do niej. Laboratoire Modilac nie może w żaden sposób zostać pociągnięte do odpowiedzialności za niedostępność Witryny z jakiegokolwiek powodu (usterki techniczne, przeciążenie sieci itp.).
Użytkownik Internetu wyraźnie przyznaje się do korzystania z Witryny na własne ryzyko i na swoją wyłączną odpowiedzialność. Laboratoire Modilac nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie lub pośrednie, materialne lub niematerialne wyrządzone użytkownikom Internetu, ich komputerom lub sprzętowi telekomunikacyjnemu, przechowywanym tam danym oraz za konsekwencje, jakie mogą z tego wyniknąć dla ich działalności osobistej, zawodowej lub handlowej.

Informacje zawarte w Witrynie mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje publikowane w Witrynie są okresowo aktualizowane i sprawdzane, ale nadal mogą zawierać błędy. Należy brać pod uwagę, że Informacje muszą być w każdym przypadku aktualne, gdy są umieszczane w Internecie, a nie podczas przeglądania Witryny (dane te mogły zostać zaktualizowane między momentem ich pobrania a momentem, w którym je przeczytałeś). W żadnym wypadku Laboratoire Modilac nie ponosi odpowiedzialności za te informacje.

 

8. Linki hipertekstowe

Witryna może zawierać łącza hipertekstowe do witryn osób trzecich. Użytkownicy Internetu, którzy są przekierowywani do witryny osoby trzeciej za pośrednictwem łącza hipertekstowego do innych witryn, potwierdzają, że Laboratoire Modilac nie ma kontroli nad treścią, informacjami, produktami i usługami oferowanymi na tych stronach. W związku z tym Laboratoire Modilac nie może w żaden sposób zostać pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z korzystania z witryn dostępnych za pośrednictwem łączy hipertekstowych.
Laboratoire Modilac nie ponosi również odpowiedzialności za łącza hipertekstowe kierujące do Witryny.
Każdy, kto chce ustawić hiperłącza hipertekstowe kierujące do Witryny, musi uzyskać uprzednią pisemną zgodę od Laboratoire Modilac.

 

9. Korzystanie z Witryny

Laboratoire Modilac oferuje Stronę głównie do użytku swoich klientów i wszystkich osób, które chcą się dowiedzieć o jej produktach i usługach.

Podczas przeglądania / łączenia się z Witryną:
- zgadzasz się przestrzegać tych zawiadomień, a także, bardziej ogólnie, obowiązującego prawa,
- powstrzymujesz się od jakiegokolwiek gromadzenia lub niewłaściwego wykorzystywania, w szczególności informacji imiennych, do których mógłbyś uzyskać dostęp oraz, ogólnie, od wszelkich działań mogących zaszkodzić osobom trzecim.

Wypełniając formularz i przekazując informacje, zgadzasz się:
- podawać prawdziwe, dokładne i aktualne informacje w momencie rejestracji, a w szczególności nie używać fałszywych nazwisk, imion lub adresów, a nawet nazwisk, cech lub adresów bez posiadania odpowiedniego upoważnienia,
- aktualizować dane rejestracyjne, aby zawsze zagwarantować ich prawdziwy i dokładny charakter,
- nie udostępniać ani nie rozpowszechniać informacji, programów lub elementów, które są nielegalne, budzące zastrzeżenia lub nawet szkodliwe (takie jak wirusy, piractwo lub kopiowanie oprogramowania).
- nie rozpowszechniać komentarzy, opinii lub informacji o zniesławiającym, obscenicznym, brutalnym, rasistowskim charakterze, a bardziej ogólnie naruszających obowiązujące przepisy i regulacje, prawa jednostki i dobre obyczaje.

W przypadku naruszenia tych postanowień, Laboratoire Modilac zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do Witryny lub oferowanych usług z Twojej wyłącznej winy, bez uszczerbku dla jakichkolwiek działań z zakresu odpowiedzialności.

 

10. Dostęp do obszarów chronionych hasłem

Dostęp do obszarów chronionych hasłem jest zarezerwowany tylko dla upoważnionych osób. Użytkownik zobowiązuje się nie wymuszać dostępu do tych obszarów, a w szczególności nie przejmować tożsamości, kodu dostępu ani adresu innego użytkownika. Każda nieupoważniona osoba próbująca uzyskać dostęp do tych obszarów może podlegać czynności prawnej.

 

11. Zakres / jurysdykcja

Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich użytkowników Internetu, kimkolwiek są, bez ograniczeń czasowych i przestrzennych.
Zgadzasz się, że wszelkie spory, które mogą wyniknąć z korzystania z Witryny, podlegają wyłącznie jurysdykcji prawa francuskiego i właściwych sądów paryskich.